ستاره قارنی

ستاره قارنی

بنده دانشجوی رشته مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی هستم.هدف من از این وب سایت گسترش مطالب مالی و کسب کار است و همیشه دوست داشتم دانسته های خود را به دیگران انتقال دهم و من عضو کوچکی از موج مالی هستم. :)